Regulamin świadczenia usług

 

I. Postanowienia ogólne

 

1.1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”) z serwisu internetowego, obejmującego w szczególności oprogramowanie oraz bazy danych, dostępnego pod adresem www.rejestryiprocedury.pl (dalej jako: „Serwis” lub „Serwis internetowy”).

1.2. Właścicielem Serwisu jest firma BUD INVESTMENTS Sp. z o.o. z siedziba przy ul. Marsz. J Piłsudskiego 74 /320 (50-020) Wrocław; NIP: 8971867763 (dalej jako „R&P”).

1.3. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.4. Za pośrednictwem Serwisu R&P świadczy usługi (dalej jako: „Usługi”) polegające, w szczególności na:

udostępnianiu fotokopii, kopii, kserokopii, lub uwierzytelnionej kopii dokumentów pochodzących z akt Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Handlowego A, Rejestru Handlowego B, Rejestru Handlowego C, oraz za odpowiednim pełnomocnictwem bądź upoważnieniem z sądów powszechnych, urzędów państwowych (w tym organów podatkowych), Krajowego Rejestru Karnego, mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oraz za odpowiednim pełnomocnictwem bądź upoważnieniem, organizacją zastępstwa procesowego.

1.5. R&P zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu dla Użytkowników, którzy naruszą postanowienia Regulaminu.

1.6. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każdy podmiot korzystający z Usług, a także podmiot, który zawiera albo zawarł umowę o świadczenie Usług, umowę o stałą współpracę oraz podmiot, w imieniu i na rzecz którego została zawarta taka umowa.

II. Zasady dostępu do Serwisu oraz wymagania techniczne

2.1. Dostęp do części ogólnodostępnej Serwisu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.

2.2. R&P zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisu, do których pełny dostęp posiadać będą wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w ramach Serwisu.

2.3. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymagań technicznych.

2.4. R&P nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają, lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

2.5. Wejście do Serwisu, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Usługi następuje po każdorazowym zalogowaniu się do Serwisu przy pomocy posiadanego loginu i hasła. Logowanie do Serwisu odbywa się poprzez panel logowania dostępny na stronie internetowej www.rejestryiprocedury.pl.

2.6. Użytkownik winien dochować należytej staranności w celu zapisania (zapamiętania) zarówno loginu jak i hasła, przy czym informacje o tych danych nie powinny być dostępne dla osób trzecich, aby uniemożliwić im nieuprawniony dostęp do Usługi.

2.7. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni lub zagubi login i / lub hasło, R&P umożliwia Użytkownikowi odtworzenie loginu i przydzielenie nowego „hasła”. Adres e-mail, pod którym możliwe jest odtworzenie loginu i uzyskanie nowego hasła zamieszczony jest na stronie internetowej www.rejestryiprocedury.pl.

III. Ogólne zasady korzystania z Serwisu i Usług

3.1.Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, powszechnie obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu internetowego, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów R&P.

3.2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub / i umieszczanie w Serwisie nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam); kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie; korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych, lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników,

c) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników, oraz dla R&P, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.

3.3. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do powielania, modyfikacji oprogramowania, ingerowania w zapis informatyczny oraz najmu, dzierżawy lub innych form przekazywania Serwisu internetowego wraz z zawartymi w nim danymi. Użytkownik nie może również udostępniać Serwisu internetowego lub zawartych w nim danych z serwerów ftp, http, na stronach www, oraz za pośrednictwem innych mechanizmów i urządzeń, za pomocą których byłyby one dostępne dla innych osób niż Użytkownik.

3.4. Użytkownik nie może rozpowszechniać Serwisu internetowego, ani w żaden inny sposób wprowadzać go do obrotu, w całości, ani też w żadnej jego części.

3.5. Użytkownik nie może korzystać z Usług:

- w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem Usług,

- w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,

- w sposób godzący w integralność Serwisu lub systemu informatycznego R&P,

- wbrew postanowieniom Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa.

3.6. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia pkt. 3.2.-3.5., R&P może niezwłocznie zablokować jego konto, ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

3.7. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne umieszczenie logotypu charakteryzującego firmę Użytkownika na stronach internetowych Serwisu w sekcjach, w których R&P umieszcza logotypy innych Użytkowników.

3.8. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach Serwisu przy pomocy ważnego loginu oraz hasła.

3.9. R&P przysługują wszelkie prawa, w szczególności prawa autorskie do Serwisu internetowego oraz do struktury baz danych w nim zawartych. Serwis oraz wchodzące w jego skład oprogramowanie wraz z dokumentacją oraz dane są chronione przepisami prawa polskiego oraz przepisami konwencji międzynarodowych, ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi.

IV. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu

4.1.W celu otrzymania indywidualnego loginu i hasła do Serwisu niezbędna jest wcześniejsza rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna.

4.2. Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej z podstron Serwisu, tj. po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz jego zaakceptowaniu.

4.3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego wymaga podania następujących danych:

- nazwy podmiotu gospodarczego, którego Użytkownik reprezentuje,

-nazwy użytkownika,

-stworzenie własnego hasła,

- imienia i nazwiska,

- adresu podmiotu gospodarczego,

- adresu e-mail (firmowego).

4.4. Warunkiem rejestracji Użytkownika w ramach Serwisu jest wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby świadczenia usług przez R&P.

4.5. Z chwilą akceptacji formularza rejestracyjnego osoba dokonująca rejestracji oświadcza, że jest osobą uprawnioną do reprezentacji podmiotu gospodarczego, w imieniu którego akceptuje Regulamin.

V. Szczegółowe zasady zamawiania oraz realizacji Zleceń

5.1. Pojedyncze zamówienie dotyczące wykonania konkretnej Usługi lub Usług zlecane przez Użytkownika na rzecz R&P bez potrzeby dokonywania rejestracji, zwane jest dalej „Zleceniem”. Zlecenie uważa się za zrealizowane w chwili wysłania przez R&P kopii, fotokopii, kserokopii, lub uwierzytelnionej kopii dokumentów, pod wskazany adres (również e-mail), jaki podał Użytkownik w zamówieniu. Podstawowym warunkiem realizacji Zlecenia jest poprawne wypełnienie wszystkich wymaganych pól w formularzu zamówienia, lub złożenie Zlecenia podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem R&P. Użytkownik wypełniając formularz zlecenia i przesyłając go do R&P, lub składając Zlecenie podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem R&P, składa ofertę kupna usługi.

5.2. Czas realizacji i dostawy zamówień nie obejmuje weekendów oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

5.3. Zlecenie uznaje się za złożone w momencie wysłania przez Użytkownika formularza zamówienia wypełnionego poprzez Serwis internetowy lub poprzez wyraźne złożenie oświadczenia woli zawarcia Umowy, podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem R&P.

5.4. Zlecenia złożone w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy lub złożone w dniu wolnym od pracy traktowane są jako zlecone w najbliższym dniu roboczym. W przypadku wydłużenia czasu realizacji Zlecenia, informacja taka widoczna będzie na stronie głównej serwisu www.rejestryiprocedury.pl.

5.5. W przypadku wybrania opcji wysyłki dokumentów przesyłką kurierską, jeżeli pole zawierające dane adresowe do wysyłki nie zostanie wypełnione, dokumenty zostaną wysłane na adres, siedziby zamawiającego, który widnieje w urzędowym rejestrze.

5.6. Podanie numeru telefonu w podczas składania zamówienia jest jednoznaczne ze zgodą na przekazanie tego numeru kurierowi mającemu dostarczyć przesyłkę. Kurier kontaktuje się z Użytkownikiem dzwoniąc pod podany przez Użytkownika w treści Zlecenia numer telefonu.

5.7. W przypadku wybrania przez Użytkownika opcji „pobranie dokumentów z serwera”, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail wysyłane zostanie hasło, login oraz link, po otwarciu którego można będzie pobrać zamówione dokumenty. Link ten będzie aktywny i dostępny dla Użytkownika w ciągu 14 dni od dnia otrzymania.. 

5.8. R&P nie ponosi odpowiedzialności za błędy leżące po stronie Użytkownika wskutek, których Użytkownik nie będzie mógł pobrać z serwera  zamówionych dokumentów. Do błędów należą między innymi: a), a) brak możliwości pobierania plików, b) różnego rodzaju ustawienia na serwerze Użytkownika – operatora Użytkownika , c) inne przyczyny nie leżące po stronie R&P.

VI. Koszty i opłaty

6.1. R&P zastrzega sobie prawo do rozpoczęcia realizacji Zleceń, za które otrzyma on wcześniej potwierdzenie wpłaty od operatora płatności Dotpay, fax-em lub pocztą elektroniczną.

6.2. W przypadku wybrania przez Użytkownika opcji płatności przelewem lub przekazem pocztowym, przesyła on potwierdzenie wpłaty na nr fax-u lub adres poczty elektronicznej wskazany na stronie www.rejestryiprocedury.pl.

6.3. W przypadku Zlecenia nieopłaconego w terminie do 3 (trzech) dni od daty złożenia Zlecenia, R&P ma prawo (może) skontaktować się z Użytkownikiem na podany w formularzu Zlecenia adres poczty elektronicznej (e-mail) lub podany numer telefonu celem sprawdzenia aktualności Zlecenia. 

6.4. Składając zamówienie na realizację Zlecenia poprzez formularz lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail Użytkownik zobowiązuje się dokonać płatności za pomocą płatności on-line poprzez serwis Dotpay. W przypadku anulowania zlecenia przez Użytkownika z jego winy lub z przyczyn, za które nie ponosi winy Serwis (firma R&P) Użytkownik zapłaci  na rzecz Serwisu (firmy R&P) 40% wartości netto zlecenia.

6.5. R&P nie prowadzi usługi za pobraniem.

6.6. Za Usługi R&P pobiera wynagrodzenie w wysokości określonej przez aktualny cennik. Aktualny cennik jest umieszczony na stronie internetowej www.rejestryiprocedury.pl.

6.7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Dotpay.

VII Faktury VAT

7.1. W celu otrzymania faktury VAT za dostęp do korzystania z Usługi, Użytkownik korzystający z dostępu do Usługi winien poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt” umieszczonej na stronie www.rejestryiprocedury zgłosić prośbę dotyczącą wystawiania faktur VAT, podając konieczne dane.

7.2. W oparciu o postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej przez R&P:

a) faktur VAT;

b) faktur korygujących;

c) duplikatów faktur VAT w formacie PDF, na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu. Istnieje możliwość cofnięcia niniejszej akceptacji, która może zostać wysłana w formie elektronicznej na adres e-mail kontakt@rejestryiprocedury.pl lub w formie pisemnej drogą pocztową na adres R&P. Po otrzymaniu takiej informacji, faktury będą przesyłane drogą pocztową.

7.3. Użytkownikowi korzystającemu z dostępu do Usługi w systemie rejestracji w przypadku opóźnienia w zapłacie należności wynikającej z wykonywania umowy o świadczenie usług stałej współpracy, R&P ma prawo naliczać odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej. W przypadku opóźnienia w zapłacie przekraczającego 30 dni, R&P ma prawo wstrzymać świadczenie usług. Z chwilą uregulowania należności wraz z odsetkami R&P wznowi świadczenie usług bez naliczania dodatkowej opłaty.

VIII. Zasady odpowiedzialności

8.1. R&P prowadzi bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Serwisu, zapewniając poprawność jego funkcjonowania. Jednakże ze względu na technikę świadczenia usług on-line, R&P nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.

8.2. Błędne wypełnienia formularza Zlecenia (np. zła nazwa podmiotu, zły nr KRS) powoduje brak możliwości uzyskania w sądzie odpowiedniej dokumentacji. W takim przypadku Usługa nie może być zrealizowana, a koszty poniesione przez Użytkownika podlegają zwrotowi, z uwzględnieniem możliwości potrącenia wydatków poniesionych przez R&P na realizację Zlecenia.

8.3. R&P nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie dokumentów przez kuriera. R&P gwarantując w swojej ofercie dostarczenie danego dokumentu w danym terminie, opiera się na zasadach dostarczania przesyłek gwarantowanych przez kuriera.

8.4. R&P nie ponosi odpowiedzialności za:

a). błędy w dokumentach wydanych R&P przez sądy powszechne, urzędy państwowe, Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, Krajowy Rejestr Karny, lub inne instytucje,

b). uszkodzenie przesyłki przez kuriera,

c). opóźnienie w realizacji zamówienia spowodowane przez instytucję wydającą dokumenty, w szczególności przez chwilowy brak dostępu do akt (np. akta u sędziego, awarie systemu teleinformatycznego w instytucji wydającej dokumenty),

d) zmianę terminu posiedzeń, rozpraw sądowych, nieobecności sędziego prowadzącego postępowanie,

e). inne błędy i nieprawidłowości niezawinione bezpośrednio przez R&P.

8.5. R&P nie odpowiada za szkody powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w tym szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z Serwisu internetowego przez Użytkownika. W granicach dopuszczalnych prawem, R&P nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Użytkownika, włączając w to straty z tytułu utraconych zysków lub inne przypadkowe, pochodne lub pośrednie szkody wynikające z użytkowania Serwisu, w tym korzystania z informacji dostarczanych za pośrednictwem Serwisu, z zastrzeżeniem, że R&P posiada ważną polisę ubezpieczeniową OC na świadczone przez siebie Usługi.

8.6. Odpowiedzialność R&P względem Użytkownika ograniczona jest do wysokości sumy pieniężnej, którą Użytkownik faktycznie uiścił z tytułu korzystania ze świadczonych Usług.

IX. Zakończenie korzystania z Serwisu

9.1. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w treści Regulaminu.

9.2. R&P może odmówić lub pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu, a także gdy:

a) Użytkownik  podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) R&P uprzednio wypowiedział Użytkownikowi umowę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosił Użytkownik,

c) Użytkownik osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem.

9.3. Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody R&P.

9.4. R&P zastrzega sobie prawo zawieszenia w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu, lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W takim wypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem drogą elektroniczną.

9.5. W przypadku pobierania znacznych ilości danych przez Użytkownika, R&P ma prawo do rozwiązania umowy. Jednocześnie R&P zwróci Użytkownikowi kwotę jaką  uiścił za abonament.

X. Polityka prywatności w Serwisie

10.1. Informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, przetwarzane są przez R&P – jako administratora danych – w celu świadczenia przez R&P Usług za pośrednictwem Serwisu.

10.2. R&P przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

10.3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z Serwisu lub Usług świadczonych za jego pośrednictwem, Użytkownik traci możliwość korzystania z nich.

10.4. W sytuacji udzielenia przez Użytkownika wymaganej prawem zgody, dane Użytkownika mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu wysyłania na adres e-mail wskazany podczas rejestracji lub inny adres wskazany w terminie późniejszym informacji handlowych R&P oraz jego partnerów.

10.5. R&P wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika, w celu zapewnienia, że jego konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawny login i przyporządkowane mu hasło.

XI. Reklamacje

11.1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu Usług należy składać na adres R&P wskazany w na stronie www.rejestryiprocedury.pl.

11.2. Reklamacja składana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usług przez R&P, powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:

a) dane Użytkownika , w sposób umożliwiający jego identyfikację,

b) przedmiot reklamacji,

c) okoliczności uzasadniające reklamację.

11.3. Z zakresu reklamacji wyłączone są następujące wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, a wynikające:

a) z błędów lub pomyłek Użytkownika,

b) z nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych,

c) z posiadania przez Użytkownika łącz telekomunikacyjnych o zbyt niskiej przepustowości lub przepływności,

d) z działalności podmiotów trzecich, za których działania R&P nie odpowiada.

11.4. R&P rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle Użytkownikowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji wraz z uzasadnieniem.

11.5. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, R&P zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

11.6. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w terminie określonym w ust. 11.4, R&P informuje o tym Użytkownika, podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

XII. Postanowienia końcowe

12.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z R&P.

12.2. R&P zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, m.in. w przypadkach:

a) dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na określone Regulaminem prawa i obowiązki stron,

b) zmiany warunków technicznych świadczenia Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,

c) zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do świadczenia Usług dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń,

d) wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji w sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,

e) zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych R&P, w tym zmian lub przekształceń, których skutkiem nie jest następstwo prawne,

f) zmian formalno-organizacyjnych po stronie R&P.

12.3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich publikacji na stronie Serwisu www.rejestryiprocedury.pl, o ile Użytkownik po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu.

12.4. Bez zgody R&P wyrażonej na piśmie, Użytkownik nie może dokonać cesji uprawnień wynikających z niniejszej umowy.

12.5. Postanowienia Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

12.6. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.

12.7. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

 

 

ZAUFALI NAM (m.in.)