Polityka ochrony poufności i prywatności

 

1.R&P – Kancelaria Analiz Rejestrów i Procedur przywiązuje bardzo dużą wagę do prowadzenia rzetelnej polityki ochrony poufności i prywatności swoich klientów. Udostępniane przez Państwa wszelkie dane są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, oraz przetwarzane zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1, 3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883z późn. zm.) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) w celach związanych ściśle z prowadzeniem działalności gospodarczej. 

2.Stosowane przez R&P zabezpieczenia wzorowane są na sprawdzonych, bankowych systemach ochrony danych osobowych. Do wykorzystanych zabezpieczeń należą: bezpieczna transmisja danych z użyciem protokołu HTTPS, szyfrowanie danych z użyciem algorytmu SSL a także  zabezpieczenie dostępu do konta użytkownika bezpiecznym hasłem dostępu.

3.W celu jak najlepszego zabezpieczenia interesów swoich klientów, R&P oferuje możliwość podpisania umowy o poufności (NDA – Non-Disclosure Agreement). Wzór umowy przesyłany jest klientowi pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail w przypadku gdy wyrazi on chęć jej zawarcia.

4.Baza danych jest zgłoszona do GIODO. Administratorem bazy danych o nazwie Rejestry i Procedury jest R&P – Kancelaria Analiz Rejestrów i Procedur. 

5.Obowiązkiem R&P jest zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Klienta lub jakiekolwiek osoby trzecie na szkodę. R&P zobowiązuje się do zachowania poufności uzyskanych informacji pochodzących z wszelkich akt sądowych, urzędowych lub jakichkolwiek innych dokumentów, za wyjątkiem akt mających charakter jawny z mocy prawa.

6.Sformułowanie „Informacje Poufne” oznacza wszelkie informacje zawarte w aktach, o których mowa w pkt. 5, mające w szczególności postać kopii, fotokopii, kserokopii, wypisów, odpisów, wyciągów, odpisów urzędowych i zaświadczeń dokumentów tam zawartych, za wyjątkiem akt mających charakter jawny z mocy prawa.

7.R&P w szczególności zobowiązuje się do podejmowania odpowiednich środków, mających na celu ochronę wszelkich Informacji Poufnych lub informacji związanych z Informacjami Poufnymi przed ich utratą lub ujawnieniem. W momencie całkowitego wykonania zamówienia, bądź w razie rezygnacji z wykonania zamówienia przez którąkolwiek ze stron umowy o świadczenie usług, R&P zobowiązuje się do niezwłocznego i trwałego usunięcia Informacji Poufnych ze swoich serwerów, dysków twardych, dysków przenośnych, kart pamięci, nośników CD oraz wszelkich innych używanych przez R&P nośników informacji.

8.Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych, są  wykorzystywane przez R&P w celach technicznych, związanych z administracją serwerem. Poza tym dane te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), celów reklamowych, marketingowych, referencyjnych itp. W formularzu rejestracyjnym, na stronie R&P należy podawać dane kontaktowe. Jest to konieczne w celu zalogowania się i otrzymania pełnego dostępu do usług świadczonych przez R&P. Informacje kontaktowe, zawarte w formularzu rejestracyjnym, wykorzystywane są do celów księgowych oraz do kontaktowania się z klientem (np. w ramach obsługi klienta). Procedury R&P zapewniają bezpieczeństwo i chronią Państwa dane przed ingerencją osób trzecich. R&P podejmuje środki mające na celu ochronę bazy danych osobowych poprzez ograniczenie dostępu do niej. Jedynie wąskie grono uprawnionych pracowników firmy R&P ma możliwość wglądu w dane osobowe klientów i subskrybentów newslettera wysyłanego przez R&P. 

9.R&P zapewnia swoim klientom możliwość modyfikacji podanych wcześniej informacji poprzez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Uzupełnień, sprostowań lub uaktualnień podanych wcześniej danych osobowych mogą Państwo dokonać dzwoniąc pod nr tel. +48 726-76-16-14 / 15 lub pisząc na adres kontakt@rejestryiprocedury.pl.

 

 

ZAUFALI NAM (m.in.)