Monitor Polski B nie jest już wydawany.

Posted: 21-10-2013

Z dniem 1 stycznia 2013 r., zlikwidowany został Monitor Polski B. W użyciu pozostaje jedynie Monitor Sądowy i Gospodarczy.

W 2013 r. firmy prowadzące księgi rachunkowe, których sprawozdania finansowe muszą być badane przez biegłego rewidenta, nie będą już musiały ogłaszać swoich sprawozdań w Monitorze Polskim B, bo ten został zlikwidowany. Dotychczas koszt publikacji sprawozdania finansowego wraz z wymaganymi załącznikami był wysoki - w 2012 r. opłata za jedną stronę publikacji wynosiła prawie 800 zł.

Sprawozdania finansowe nadal będą składane do Krajowego Rejestru Sądowego, przy czym wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego w KRS będzie przekazywana automatycznie do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłata za ogłoszenie wpisu w tym Monitorze będzie wynosić 250 zł. Jeśli dodać do tego opłatę od wniosku o przyjęcie dokumentów przez sąd, w wysokości 40 zł, łączny koszt złożenia sprawozdania finansowego przez firmy objęte KRS wynosi 290 zł.

Firmy, które muszą poddawać swoje roczne sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, ale nie muszą ich składać do Krajowego Rejestru Sądowego (np. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych), będą płacić 500 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wysokość opłaty sądowej z tytułu dokonania zmiany wpisu w KRS określa ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. nr 90, poz. 594 ze zm.), a sposób jej zapłaty określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 27, poz. 199 ze zm.). Z kolei wysokość opłaty za ogłoszenie w MSiG określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. nr 45, poz. 204 ze zm.).

W Monitorze Sądowym i Gospodarczym będą publikowane tylko ogłoszenia wymagane przez kodeks spółek handlowych, a przez kodeks postępowania cywilnego - tylko pod warunkiem, że obowiązek ich ogłaszania wynika z tego kodeksu.

Na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym następujące dokumenty:

a) roczne sprawozdanie finansowe,

b) opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu (jednostki sporządzające uproszczone sprawozdanie finansowe w miejsce opinii składają informację     o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia),

c) odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,

d) sprawozdanie z działalności - w przypadku takich jednostek jak: spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,    towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe.

Dokumenty, o których mowa wyżej, składa się w ciągu 15 dni od zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie, to należy je złożyć w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni po tym terminie, a także 15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z odpowiednimi dokumentami.

Link do artykułu: http://banfi.pl/pl/blog-od-1-stycznia-2013-r-znika-monitor-polski-b-211.html

Comments (0)

OUR CLIENTS (i.a.)